CENTIO Professional IT Security стартира проект за развитие на управленския капацитет

centio-program-v2.jpg

CENTIO Professional IT Security стартира проект за развитие на управленския капацитет

На 05.05.2017 г. дружеството стартира изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД чрез внедряване на ефективна информационна система за управление на фирмените ресурси (ERP-система)“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0239-C01, сключен с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
 
Общата цел на проектното предложение е развитие на управленския капацитет и растеж на ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД чрез използване на информационни и комуникационни технологии и специализирани услуги.

Специфичната цел на проекта е придобиване и въвеждане на ефективна ERP-система, която да спомогне за повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на компанията.

Дата на стартиране: 05.05.2017 г. 
Дата на приключване: 05.11.2018 г. 
Обща стойност на проекта: 556 600.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 389 620.00 лв., в това число 331 177.00 лв. европейско и  58 443.00 лв. национално съфинансиране

Още нoвини

Виж всички